Disclaimer

Inloggen

Disclaimer

Privacy statement

Southstore zorgt voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese privacywetgeving.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers en gebruikers van onze websites. Door gebruik te maken van de aangeboden producten en diensten, gaat u akkoord met de wijze waarop Southstore persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Southstore bvba, Industrieweg 202, 9030 Mariakerke met ondernemingsnummer 0886.374.914 die u kan bereiken via mail info@chileboutique.be of telefonisch op het nummer 09 226 56 69 of via de post naar ons adres Industrieweg 202, 9030 Mariakerke

2. Veiligheid

Southstore verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

3. Verzamelen van gegevens

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:
• u zich registreert en een account aanmaakt
• u zich abonneert op een nieuwsbrief
• u gebruik maakt van onze diensten en of producten aankoopt, al dan niet online

Southstore kan uw gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Southstore verzamelt volgende categorieën van gegevens:
• contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur,....
• gegevens met betrekking tot de aankopen die u hebt gedaan,...
• technische gegevens: ip adres,...

4. Verwerking van gegevens

Southstore kan uw gegevens voor volgende doeleinden aanwenden:

4.1. Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten. We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, aanbiedingen,... waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou zijn. Dit kan via elektronische weg, via post of telefonisch. Indien u dergelijke communicatie niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons, via de verwerkingsverantwoordelijke.

4.2. Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, zoals het leveren van uw bestelling,...

4.3. Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hier bij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Southstore zal in geen geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:
• u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
• in de gevallen die de wet bepaalt;
• indien wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure;

Bovendien doet Southstore beroep op bepaalde onderaannemers zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze websites, bedrijven die instaan voor aan huis leveringen van de door u bestelde producten,... om een deel van onze diensten aan hen uit te besteden.

Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

5. Uw rechten

5.1. U hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige of verouderde gegevens te laten verwijderen of recht te zetten door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

5.2. U hebt het recht op toegang tot en inzage in uw gegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw gegevens dient u een aanvraag te richten aan Southstore via mail info@chileboutique.be of via een brief naar ons adres.

5.3. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van gegevens in te trekken. We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient dit vergezeld te worden van een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij zeker zijn van de identiteit van de aanvrager van de wijzigingen.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

7. Vragen of klachten?

Indien u vragen, bemerkingen of klachten heeft, kan u contact opnemen met Southstore via info@chileboutique.be of via een brief aan ons adres. Via deze weg is het ook mogelijk om een datalek te melden. U kan ook de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) contacteren.